افعال کمکی

معمولا بسیاری از زبان آموزانی که در سطوح مختلف زبان قرار دارند و قصد آشنایی بیشتر با زبان و یا آماده سازی جهت شرکت در آزمون هایی مانند IELTS، PTE و تافل را دارند با کاربرد این افعال در جمله با مشکل مواجه هستند. افعال کمکی افعالی هستند که قبل از فعل اصلی بکار برده می شوند و معنی و مفهوم جمله را دستخوش تغییر می کنند. این افعال به دو بخش تقسیم می شوند.

افعال کمکی اصلی:

Do (do, does, did). Have (have, has, had). Be(am, is, are, was, were, been, being)

افعال کمکی مدال:

Will (would), can (could), may (might), must, ought to, shall, should,

کاربرد افعال کمکی اصلی در جملات کامل، استمراری، سوالی، مجهول و … مشخص است مانند:

I was going to school.

I have seen him.

Do I know you?

 نکته: افعال کمکی اصلی می توانند نقش فعل اصلی در جمله را نیز داشته باشند اما هر موقع که بعد از آن ها یک فعل دیگر هم استفاده شود، به آن فعل کمکی می گوییم. مثلا در جمله زیر، نقش am فعل کمکی نیست:

I am a teacher.

نکته: افعال کمکی نه تنها s سوم شخص مفرد نمی گیرند بلکه مانع از گرفتن s سوم شخص مفرد برای فعل بعد از آن نیز می شوند. مثلا:

He should work (works) harder.

نکته: بعد از افعال کمکی، to استفاده نمی شود.

نکته: افعال کمکی بی قاعده هستند و ing نیز نمی گیرند.

گروه آموزشی رایز

www.rise.ir

 

سپتامبر 19, 2018
افعال کمکی

افعال کمکی و کاربرد آن در جمله

افعال کمکی معمولا بسیاری از زبان آموزانی که در سطوح مختلف زبان قرار دارند و قصد آشنایی بیشتر با زبان و یا آماده سازی جهت شرکت در آزمون هایی مانند IELTS، PTE و تافل را دارند با کاربرد این افعال در جمله با مشکل مواجه […]