اولین بخش آزمون اسپیکینگ Read Aloud(RA) است که در آن یک متن نمایش داده می شود و بسته به طول متن، 30-40 ثانیه زمان آماده سازی برای آن در نظر گرفته می شود. بعد از این زمان، میکروفون با یک صدای بیپ فعال می شود و مخاطب باید متن را با صدای بلند بخواند.

نمره دهی: نمره این بخش به سه عامل بستگی دارد، محتوا، تلفظ، فلونسی یا روانی.

نکته: 6یا 7 سوال از بخش read aloud در امتحان می آید.

نکته: از گفتن uhmm، مکث کردن و دوباره خوانده یک کلمه به شدت بپرهیزید. این کار با تمرین و تکرار اتفاق می افتد.

نکته: نمره این بخش بر روی هر دو بخش اسپیکینگ و ریدینگ است.

نکته: اگرچه 30 تا40 ثانیه زمان برای خواندن متن داده می شود اما باید سعی شود تا در زمان کمتر از 20 ثانیه متن خوانده شود و سرعت عمل در این بخش بسیار مهم است.

نکته: در زمان داده شده برای آماده سازی، با صدای بلند متن را یکبار بخوانید و کلمات دشوار از نظر تلفظ را چندین مرتبه تکرار کنید.

می 25, 2018
read aloud نحوه امتحان

آزمون PTE- بخش Read Aloud

اولین بخش آزمون اسپیکینگ Read Aloud(RA) است که در آن یک متن نمایش داده می شود و بسته به طول متن، 30-40 ثانیه زمان آماده سازی برای آن در نظر گرفته می شود. بعد از این زمان، میکروفون با یک صدای بیپ فعال می شود […]