تحلیل سؤالات‌Yes/ No/ Not Given  ریدینگ آیلتس و بهترین راه‌های پاسخ‌گویی به آن‌ها
تحلیل سؤالات‌Yes/ No/ Not Given ریدینگ آیلتس و بهترین راه‌های پاسخ‌گویی به آن‌ها
دسامبر 30, 2017
صفات ing و ed
شکل جمع کلمات شامل man
فوریه 16, 2018

جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی

در زبان انگلیسی، جملاتی که دارای کلمه if (اگر) هستند، جملات شرطی نامیده می شوند که در حالت کلی به چهار دسته طبقه بندی می شوند:

شرطی نوع صفرم:

ساختار جملات شرطی نوع صفرم به صورت زیر است و وقتی استفاده می شوند که امری کاملا بدیهی باشد و یا همواره اتفاق بیوفتد.

if +حال ساده، حال ساده

مثلا:

If I go to cinema at night, I see rich.

شرطی نوع اول:

این ساختار جمله زمانی استفاده می شود که کاری در آینده اتفاق خواهد افتاد و ساختار آن بصورت زیر است:

if + آینده + حال ساده

مثال:

If we buy a car, we will have no money.

نکته: در این ساختار جملات شرطی می توانیم بجای will از may, could, should, might و… استفاده کنیم.

شرطی نوع دوم:

این نوع از جملات شرطی، در مواقعی استفاده می شوند که امری اتفاق نیوفتاده و یا نخواهد افتاد اما می توانسته در آینده اتفاق افتد. مثال:

if + گذشته ساده + would + شکل ساده فعل

If we had the money, we would buy the car.

نکته: زمانی که ضمیر I را داشته باشم، بجای گفتن I was، از I were استفاده می کنیم. مثلا:

If I were rich, I would buy the car.

شرطی نوع سوم:

این نوع جملات شرطی امری که در گذشته می توانسته اتفاق بیوفتد اما نیوفتاده را بیان می کند. ساختار آن بصورت زیر است:

If +گذشته کامل + would + حال کامل

If I had bought the camera, I would have seen the picture.

دیدگاه ها بسته شده است